Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Cấu hình chính sách

Estimated reading: 5 minutes 0 views

Tạo chính sách

 1. Chọn New Policy.
  1. Chọn Menu → Policy → Policy Catalog.
  2. Chọn sản phẩm cần áp chính sách.
  3. Chọn New Policy.
 2. Chọn mục trong danh sách sổ xuống.
 3. Chọn chính sách bạn muốn sao chép từ danh sách thả xuống Create a policy based on this existing policy. (Nếu có)
 4. Nhập tên chính sách.
 5. Nhập ghi chú có thể hữu ích để theo dõi các thay đổi đối với chính sách này, chọn OK.
 6. Bấm vào tên của chính sách mới để mở cửa sổ Policy Details.
 7. Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa để chỉnh sửa cài đặt chính sách nếu cần.
 8. Chọn Save.

Gán chính sách cho hệ thống

Các chính sách được gán cho các hệ thống bằng cách kế thừa hoặc chuyển nhượng.

 • Kế thừa (Inheritance)- Khi một hệ thống hoặc một nhóm hệ thống nhận các cài đặt chính sách và tác vụ máy khách từ nhóm mẹ của nó. Kế thừa được bật theo mặc định.
 • Chuyển nhượng (Assignment) – Khi quản trị viên chỉ định chính sách cho một hệ thống hoặc nhóm hệ thống. Bạn có thể xác định chính sách một lần cho một nhu cầu cụ thể, sau đó áp dụng chính sách đó cho nhiều vị trí.

Khóa chính sách

Bạn có thể khóa việc gán chính sách trên bất kỳ nhóm hoặc hệ thống nào. Khóa bài tập ngăn người dùng khác vô tình thay thế một chính sách. Khóa bài tập được kế thừa với các cài đặt chính sách.

Khóa bài tập có giá trị khi bạn muốn gán một chính sách nhất định ở đầu Cây hệ thống và đảm bảo rằng không có người dùng nào khác xóa nó.

Khóa bài tập không ngăn chủ sở hữu chính sách thay đổi cài đặt chính sách. Nếu bạn có ý định khóa một chính sách được gán, hãy đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu của chính sách đó.

Gán chính sách cho System Tree

 1. Chọn Menu → Systems → System Tree, chọn Assigned Policies, chọn 1 sản phẩm cần áp chính sách.
 2. Xác định danh mục chính sách bạn muốn, sau đó nhấp vào Edit Assignment.
 3. Nếu chính sách được kế thừa, bên cạnh Kế thừa từ, hãy chọn Bỏ kế thừa và chỉ định chính sách cũng như cài đặt bên dưới.
 4. Chọn chính sách từ Assigned policy trong danh sách sổ xuống.
 5. Chọn có khóa kế thừa chính sách hay không. Khóa kế thừa chính sách sẽ ngăn không cho bất kỳ hệ thống nào kế thừa chính sách này được gán một chính sách khác vào vị trí của nó.
 6. Chọn Save.

Gán chính sách cho hệ thống được quản lý

 1. Chọn Menu → Systems → System Tree, chọn cửa số Systems, sau đó chọn một nhóm dưới System Tree.
 2. Trong hệ thống chính, chọn Actions → Agent → Modify Policies trong Single System.
 3. Chọn một sản phẩm. Các danh mục sản phẩm được chọn sẽ được liệt kê theo chính sách được hệ thống giao.
 4. Xác định danh mục chính sách bạn muốn, sau đó nhấp vào Edit Assignments.
 5. Nếu chính sách được kế thừa, bên cạnh (kế thừa) Inherited , hãy chọn (bỏ kế thừa) Break inheritance và chỉ định chính sách cũng như cài đặt bên dưới.
 6. Chọn chính sách từ danh sách thả xuống Chính sách được chỉ định.
 7. Chọn có khóa kế thừa chính sách hay không. Việc khóa kế thừa chính sách sẽ ngăn không cho bất kỳ hệ thống nào kế thừa chính sách này được gán một chính sách khác thay thế vào vị trí của nó.
 8. Chọn Save.