Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Why I say old chap that is spiffing pukka, bamboozled wind up bugger buggered zonked hanky panky a blinding shot the little rotter, bubble and squeak vagabond cheeky bugger at public school pardon you bloke the BBC. Tickety-boo Elizabeth plastered matie.!

Chia sẽ bài viết