GADITI

GADITI

Bạn đã sẳn sàng?

Hệ thống tài liệu GADITI

Tạo và vởi mail

 1. Chọn Home → New Email.
 2. Thêm người nhận, tiêu đề và nội dung mail.
 3. Chọn Send.

Trả lời email

 1. Chọn 1 mail cần trả lời.
 2. Chọn Reply.
 3. Nhập nội dung.
 4. Chọn Send.

Chuyển tiếp email tới người khác

 1. Chọn email cần chuyển tiếp.
 2. Chọn Forward.
 3. Chọn người cần chuyển.
 4. Thêm ghi nội dung nếu bạn muốn.
 5. Chọn Send.
Chia sẽ bài viết

Bài viết mới

Khôi phục mật khẩu cho người dùng

Bài viết hướng dẫn quản trị viên đặt l...

Cách đăng ký Microsoft 365 bản quyền chính hãng

Cách đăng ký Microsoft 365 bản quyền

Microsoft 365 là một cái tên gọi mới của d...

Cách xử lý Mail Outlook bị đầy nhanh chóng

Cách xử lý Mail Outlook bị đầy nhanh

Ứng dụng Mail Outlook là một phần mềm duyệ...

Leave a Comment