Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Cài đặt Windows 11

Tùy chọn này sẽ sử dụng một công cụ để tạo phương tiện cài đặt

Kích hoạt giấy phép

Các phương pháp kích hoạt Windows Tùy theo cách nhận bản sao Windows 11, bạn

Nâng cấp Windows 11

Quyết định loại thiết bị bạn sẽ sử dụng để chạy Windows 11 Windows 11