Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Access

Estimated reading: 5 minutes 0 views

Tạo cơ sở dữ liệu

 1. Mở Access.Nếu Access đã mở, chọn Tệp > Mới.
 2. Chọn Cơ sở dữ liệu trống hoặc chọn mẫu.
 3. Nhập tên cho cơ sở dữ liệu, chọn vị trí, rồi chọn Tạo.Nếu cần, hãy chọn Bật nội dung trong thanh thông báo màu vàng nơi cơ sở dữ liệu mở.

Nhập dữ liệu từ Excel

 1. Mở sổ làm việc Excel, đảm bảo rằng mỗi cột đều có đầu đề và loại dữ liệu nhất quán, rồi chọn phạm vi dữ liệu.
 2. Chọn Dữ liệu Ngoài > Excel.
 3. Chọn Duyệt để tìm và mở tệp Excel, chấp nhận các giá trị mặc định, rồi bấm OK.
 4. Chọn mục Hàng đầu tiên trong dữ liệu của bạn có chứa đầu đề cột không?, rồi bấm Tiếp theo.
 5. Hoàn tất phần còn lại của màn hình trình hướng dẫn, rồi chọn Kết thúc.

Thêm khóa chính vào bảng

Tạo khóa chính để liên kết dữ liệu giữa nhiều bảng.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào bảng, rồi chọn Cửa sổ Thiết kế.
 2. Chọn trường bạn muốn dùng làm khóa chính.
 3. Chọn Thiết kế > Khóa Chính.

Sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn

 1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.
 2. Bên dưới Loại Tệp Cơ sở dữ liệu, chọn Lưu Cơ sở dữ liệu Dưới dạng.
 3. Bên dưới Nâng cao, chọn Sao Lưu Cơ sở dữ liệu, rồi chọn Lưu Dưới dạng.Tên tệp mặc định bao gồm cơ sở dữ liệu nguồn và thời điểm sao lưu.
 4. Chọn Lưu.

Tạo truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo trong Access

Tạo truy vấn chọn

Tạo truy vấn để tập trung vào dữ liệu cụ thể.

 1. Chọn Tạo > Trình hướng dẫn Truy vấn .
 2. Chọn Truy vấn Đơn giản, rồi chọn OK.
 3. Chọn bảng có chứa trường, thêm Trường Sẵn có, bạn muốn đối với Các trường đã Chọn, rồi chọn Tiếp theo.
 4. Chọn bạn muốn mở truy vấn trong dạng xem Biểu dữ liệu hay sửa đổi truy vấn trong cửa sổ Thiết kế, rồi chọn Kết thúc.

Tạo biểu mẫu tách

Biểu mẫu tách cung cấp cho bạn đồng thời hai dạng xem dữ liệu — dạng xem Biểu dữ liệu và dạng xem Biểu mẫu. Ví dụ: sử dụng dạng xem Biểu dữ liệu để tìm bản ghi, rồi sử dụng dạng xem Biểu mẫu để chỉnh sửa bản ghi.

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, chọn bảng hoặc truy vấn có chứa dữ liệu.
 2. Chọn Tạo > Thêm Biểu mẫu > Tách Biểu mẫu.

Tạo báo cáo

 1. Chọn Tạo > Trình hướng dẫn Báo cáo.
 2. Chọn bảng hoặc truy vấn, bấm đúp vào từng trường trong mục Trường Sẵn có mà bạn muốn thêm vào báo cáo, rồi chọn Tiếp theo.
 3. Bấm đúp vào trường bạn muốn nhóm theo, rồi chọn Tiếp theo.
 4. Hoàn tất phần còn lại của màn hình trình hướng dẫn, rồi chọn Kết thúc.

Xem thêm: Cổng thông tin tư vấn phần mềm Microsoft bản quyền