Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Cách khắc phục lỗi Active Backup for Business code 0xc1420117

Estimated reading: 1 minute 0 views

Nguyên nhân: Thư mục không thể được unmount thành công. Điều này thường được gây ra bởi các ứng dụng vẫn có tệp được mở trong thư mục mount.

Giải pháp:

Vui lòng đóng các ứng dụng hoặc Windows File Explorer, nhấn Windows key + R và thực hiện lệnh sau:

Dism.exe /UnMount-Wim /MountDir:”F:\winpe\mount” /Discard

Trong lệnh này, thay thế “F” bằng ký tự ổ đĩa của bạn.