Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Trang thông tin tài liệu GADITI.

Docly

Security management

Estimated reading: 2 minutes 0 views

Trong GravityZone, bạn có thể sử dụng các chính sách bảo mật và thực hiện các tác vụ để bảo vệ khoảng không quảng cáo mạng của mình. Trên trang này, bạn tìm hiểu chính sách và nhiệm vụ là gì và tại sao chúng lại quan trọng đối với bạn với tư cách là người dùng GravityZone.

Phần tài liệu này bao gồm các chủ đề sau:

  • Quản lý luồng chính sách trong GravityZone (tạo, định cấu hình, gán chính sách, v.v.).
  • Các tính năng chính của GravityZone mà bạn kích hoạt thông qua các chính sách, nhưng bạn vận hành chúng chủ yếu bên ngoài các chính sách. Các tính năng như vậy đề cập đến EDR/XDR, ERA, Giám sát tính toàn vẹn và cách ly.
  • Các phương pháp hay nhất và bài viết khắc phục sự cố về các tính năng của GravityZone được kích hoạt thông qua các chính sách.