Đang tải

Đang tải

Bạn có biết không?

Dịch vụ IT chuyên nghiệp.

Docly

Xóa chính sách

Estimated reading: 1 minute 0 views

Để xóa một chính sách:

  1. Vào trang Policies.
  2. Chọn hộp kiểm của chính sách bạn muốn xóa.
  3. Chọn nút delete.png Delete ở phía trên của bảng.

    Chọn nút Yes để xác nhận.